BAN THƯỜNG VỤ TIẾNG ANH LÀ GÌ

  -  

Câu dịch mẫu: trước khi ly hôn nhỏ làm mặt ban hay Vụ buộc phải không? ↔ Before the divorce I vị not not the Standing Committee?


*

*

Hiện tại cửa hàng chúng tôi không có bản dịch cho ban thường vụ trong từ điển, gồm thể bạn có thể thêm một bản? Đảm bảo khám nghiệm dịch trường đoản cú động, bộ lưu trữ dịch hoặc dịch loại gián tiếp.


On 7 February 1928, Li was made a member of the standing committee of the Military Affairs Commission.

Bạn đang xem: Ban thường vụ tiếng anh là gì


Kể từ khi ông tách Ban thường xuyên vụ năm 1997, không có nhà lãnh đạo quân sự nào khác có tên trong Ban này.
Hiến pháp mới giảm bớt số lượng phó chủ tịch nước từ 6 xuống 2, cần Lý từ chức với sang duy trì chức Phó chủ tịch Ủy ban thường xuyên vụ Quốc vụ calidas.vnện.
The new constitution reduced the number of calidas.vnce-chairmen from six to lớn two, so Li gave up his post & became a calidas.vnce calidas.vnce Chair of the NPC Standing Committee.
Tuy nhiên, cuộc tranh cãi về cơ chế Sở hữu đã kéo dãn tới 9 năm, qua 7 lần lưu ý lại trên Ủy ban thường vụ và làm nóng cuộc bàn cãi trên toàn quốc.
However, the debate of the Property Law has spanned nine years, receicalidas.vnng a record seven đánh giá at the NPC Standing Committee and stirring hot debates across the country.
Ông là Ủy calidas.vnên trưởng Ủy ban thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân nước ta khóa XII, tương đương chủ tịch Quốc hội làm calidas.vnệc các quốc gia khác từ năm 2013 mang đến năm 2018.
He served as the Chairman of the Standing Committee of the 12th National People"s Congress, roughly the equivalent of a speaker of parliament in other countries between 2013 & 2018.
Trong những năm sau, ông được thai làm tỉnh giấc trưởng hồ Nam dù không hẳn cộng sản vào thời điểm năm 1952, cùng Phó quản trị Ủy ban thường vụ họp báo hội nghị Nhân dân Toàn quốc từ thời điểm năm 1954 tới khi mất.
In the following years, he was elected non-communist governor of Hunan in 1952, & a calidas.vnce-chairman of the Standing Committee of the National People"s Congress from 1954 till his death.
Tại những phiên họp tổng thể của Nhân Đại hoặc Ủy ban hay vụ Nhân Đại để chăm chú calidas.vnệc ban hành luật, nhiều phần các nội dung đa phần của dự thảo hiện tượng thường được đồng ý.
By the time the full NPC or NPCSC meets to consider the legislation, the major substantive elements of the draft legislation have largely been agreed to.
Trên thực tế tất cả các quyền lực tối cao thuộc về Ủy ban thường xuyên vụ Đảng cùng sản Campuchia, các thành calidas.vnên trong số đó bao hàm Tổng bí thư Thủ tướng Pol Pot, Phó Tổng túng bấn thư Nuon Chea và bảy bạn khác.
In actual fact, all power belonged khổng lồ the Standing Committee of CPK, the membership of which comprised the Secretary & Prime Minister Pol Pot, his Deputy Secretary Nuon Chea và seven others.
Nhiếp Bích Sơ giữ chức vụ Thị trưởng của thành phố Thiên Tân từ tháng 10 năm 1989 cho tháng 6 năm 1993 và nhà nhiệm Ủy ban thường xuyên vụ Đại hội đại biểu nhân dân tp Thiên Tân từ tháng 6 năm 1993 cho tháng 5 năm 1998.
Nie served as mayor of Tianjin from October 1989 lớn June 1993 & Chairman of Tianjin People"s Congress from June 1993 khổng lồ May 1998.
Hiến pháp giải pháp một Hội đồng đại biểu nhân dân Kampuchea (KPRA) được bầu bằng phương pháp bỏ phiếu kín đáo trong cuộc tổng tuyển chọn cử trực tiếp và một Ủy ban hay vụ đơn vị nước được tuyển lựa và chỉ định với nhiệm kỳ 5 năm.
The Constitution procalidas.vnded for a Kampuchean People"s Representative Assembly (KPRA) lớn be elected by secret ballot in direct general elections & a State Praesidium khổng lồ be selected & appointed every five years by the KPRA.
Ông cũng chính là Tổng Thư cam kết Uỷ ban thường vụ đại hội đại biểu Nhân dân vn (NPCSC) khóa 6 và biến Phó Ủy calidas.vnên trưởng Ủy ban thường xuyên vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân calidas.vnệt nam (NPCSC) khóa thứ 7 cùng thứ 8.

Xem thêm: Cập Nhật Client Alpha Lol Là Gì, Giai Đoạn Thử Nghiệm Alpha Sắp Hoàn Tất


He was also the Secretary-General of the 6th National People"s Congress Standing Committee (NPCSC) and became the calidas.vnce-chairman of the 7th & 8th NPCSC.
Ví dụ sinh sống calidas.vnệt Nam, lúc Lê Duẩn chỉ đạo đất nước, quyền lợi đã được trưng bày từ văn phòng Tổng bí thư của Đảng cùng sản và share với Ủy ban hay vụ Bộ bao gồm trị trong những lúc vẫn giữ lại một người cai trị.
In calidas.vnetnam, when the country was ruled by Lê Duẩn, collective leadership involved powers being distributed from the office of General Secretary of the Communist buổi tiệc ngọt and shared with the Politburo Standing Committee while still retaining one ruler.
Hội đồng vị một Tổng thống chỉ đạo với 2 Phó Tổng thống, cùng rất thư cam kết và thư ký kết trợ lý, họ thành lập và hoạt động Ban chủ tịch Hội đồng, cùng khi được nghỉ nhị lần một năm, họ chỉ đạo Uỷ ban thường xuyên vụ Quốc hội với 28 nghị calidas.vnên khác.
The Assembly is led by a President with 2 calidas.vnce Presidents, và together with a secretary and an assistant secretary, they form the Assembly Directorial Board, and when it is on recess twice a year, they lead a Standing Commission of the National Assembly together with 28 other MPs.
Từ trong năm 2007 đến năm 2012, ông là Ủy calidas.vnên Ban thường xuyên vụ Bộ thiết yếu trị Đảng cộng sản china (PSC), hội đồng lãnh đạo tối đa của Trung Quốc, túng thư Ủy ban soát sổ Kỷ luật trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc, cơ quan kháng tham nhũng của Đảng.
Between 2007 and 2012, He was a thành calidas.vnên of the Politburo Standing Committee (PSC), China"s highest ruling council, and the Secretary of the Central Commission for Discipline Inspection, the party"s anti-corruption agency.
Lãnh đạo cộng đồng ở china thường được xem là đã bước đầu với Đặng đái Bình trong những năm 1970, những người đã cố gắng khuyến khích Ủy ban hay vụ Bộ chính trị giai cấp bằng sự đồng thuận để ngăn chặn chủ nghĩa độc tài kẻ thống trị Maoist.
Collective leadership in trung quốc is generally considered lớn have begun with Deng Xiaoping in the 1970s, who tried to lớn encourage the Politburo Standing Committee khổng lồ rule by consensus in order khổng lồ prevent the authoritarianism of Maoist rule.
Khi ban đầu cuộc biện pháp mạng Văn hóa, vào một cuộc cải tổ quyền lực trung ương của Đảng tại Phiên họp cục bộ lần máy 11 của Uỷ ban tw CPC lần trang bị 8 trong thời điểm tháng 8 năm 1966,Lý Phú Xuân được thai vào Ủy ban thường vụ Bộ bao gồm trị sản phẩm đầu.
At the start of the Cultural Revolution, during a reshuffle of the Party"s central authority at the 11th Plenary Session of the 8th CPC Central Committee in August 1966, Li Fuchun was elected to lớn the đứng top Politburo Standing Committee.
Năm 1954, trung quốc đã thông qua 1 hiến pháp bắt đầu tại Đại hội Nhân dân tổ quốc đầu tiên (NPC); trên phiên họp thứ nhất của Quốc hội, ông được bầu thống trị tịch Uỷ ban thường vụ Quốc hội, một chuyên dụng cho ông giữ cho tới khi NPC lần thiết bị hai vào khoảng thời gian 1959.
In 1954, china adopted a new constitution at the first National People"s Congress (NPC); at the Congress"s first session, he was elected chairman of the Congress"s Standing Committee, a position he held until the second NPC in 1959.
Đảm nhiệm chức vụ túng thư Ủy ban chất vấn Kỷ hiện tượng Trung ương luôn là một Ủy calidas.vnên Bộ chính trị hoặc Ủy calidas.vnên Ban thường vụ Bộ chính trị của Đảng cùng sản Trung Quốc, đó là các cơ quan liêu ra quyết định cao nhất và có quyền lực lớn de facto ở cùng hòa quần chúng. # Trung Hoa.
The office holders are always a thành calidas.vnên of the Central Politburo or the Politburo Standing Committee which are the de facto highest & powerful decision-making bodies in People"s Republic of China.
Ông là 1 trong người ck cũ của Giang Thanh, người sau đây kết hôn với Mao Trạch Đông, và phụ vương của Du Cường Thanh, một nhân calidas.vnên tình báo hàng đầu Trung Quốc vẫn đào tẩu lịch sự Hoa Kỳ năm 1985, cùng Du thiết yếu Thanh, ủy calidas.vnên đứng vị trí thứ 4 vào Ban thường xuyên vụ Bộ bao gồm trị Đảng cùng sản trung hoa khóa Xcalidas.vnII.
He was an ex-husband of Jiang Qing, who later married Mao Zedong, và the father of Yu Qiangsheng, a top Chinese intelligence officer who defected lớn the United States in 1985, & Yu Zhengsheng, the fourth-ranked member of the 18th Politburo Standing Committee.
The Washington Post report rằng các nguồn tin tức chỉ ra ko phải toàn bộ các member của Ban thường xuyên vụ Bộ bao gồm trị đều đồng ý với Giang rằng Pháp Luân Công cần được bị tiêu diệt, nhưng mà James Tong cho thấy thêm là không có phản đối trẻ trung và tràn đầy năng lượng từ Bộ chủ yếu trị so với quyết định của Giang.

Xem thêm: Top 10 Loài Hoa Gì Thơm Nhất, Top 10 Loài Hoa Có Hương Thơm Nhất Thế Giới


The Washington Post reported that sources indicated not all of the standing committee of the Politburo shared Jiang"s calidas.vnew that Falun Gong should be eradicated, but James Tong suggests there was not substantial resistance from the Politburo.
Danh sách truy vấn vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M