BÁO CÁO KIỂM TOÁN LÀ GÌ

  -  

Sau khi kết thúc kiểm toán báo cáo tài chính thì kiểm toán viên cần đưa ra ý kiến kiểm toán của mình nằm trong báo cáo kiểm toán. Vậy báo cáo kiểm toán là gì? Hãy cùng tìm hiểu.

Bạn đang xem: Báo cáo kiểm toán là gì

*

Báo cáo kiểm toán là gì?

Bảng tổng hợp kết luận cuối cùng của kiểm toán viên mà trên đó kiểm toán viên đánh giá báo cáo tài chính của công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý hay chưa? Tuân thủ đúng theo chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành hay chưa? Chính là báo cáo kiểm toán.

Nội dung của báo cáo kiểm toán

Báo cáo kiểm toán bắt buộc phải ghi rõ số hiệu phát hành và tiêu đề “Báo cáo kiểm toán độc lập”.

Người nhận báo cáo

Trong báo cáo phải ghi rõ người nhận báo cáo kiểm toán.

Mở đầu của báo cáo kiểm toán phải:

– Nêu rõ tên đơn vị có báo cáo kiểm toán đã được kiểm toán;

– Nêu rõ rằng báo cáo tài chính đã được kiểm toán;

– Nêu rõ tiêu đề của từng báo cáo cấu thành bộ báo cáo tài chính;

– Tham chiếu đến phần tóm tắt các chính sách kế toán quan trọng và các thuyết minh khác;

– Nêu rõ ngày kết thúc kỳ kế toán hoặc kỳ kế toán của từng báo cáo cấu thành bộ báo cáo tài chính;

– Nêu rõ ngày lập và số trang của báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

Trách nhiệm của kiểm toán viên

Đưa ra ý kiến về báo cáo kiểm toán

Ý kiến kiểm toán về báo cáo kiểm toán đã được kiểm toán

Các loại ý kiến kiểm toán về báo cáo kiểm toán

Ý kiến kiểm toán dạng chấp nhận toàn phần là khi kiểm toán viên kết luận báo cáo tài chính được lập dựa trên các khía cạnh trọng yếu và phù hợp với khuôn khổ và trình bày báo cáo tài chính được áp dụng, ý kiến kiểm toán phải sử dụng các mẫu câu sau:

Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu,…phù hợp với

– Ý kiến kiểm toán dạng không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần là:

+ Dựa trên bằng chứng kiểm toán thu thập được, kiểm toán viên kết luận rằng báo cáo tài chính, xét trên phương diện tổng thể, vẫn còn sai sót trọng yếu; hoặc

+ Kiểm toán viên không thể thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để đưa ra kết luận rằng báo cáo tài chính, xét trên phương diện tổng thể, không còn sai sót trọng yếu.

Xem thêm: Thời Không Triệu Hoán - Tải Game Cho Điện, Hướng Dẫn Tải Game

– Ý kiến kiểm toán dạng không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần là:

+ Dựa trên bằng chứng kiểm toán thu thập được, kiểm toán viên kết luận rằng báo cáo tài chính, xét trên phương diện tổng thể, vẫn còn sai sót trọng yếu; hoặc

+ Kiểm toán viên không thể thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để đưa ra kết luận rằng báo cáo tài chính, xét trên phương diện tổng thể, không còn sai sót trọng yếu.

*
Dựa trên bằng chứng kiểm toán thu thập được, kiểm toán viên kết luận rằng báo cáo tài chínhChữ ký của kiểm toán viên

Trong báo cáo kiểm toán phải có 2 chữ ký của 2 kiểm toán viên hành nghề, dưới mỗi chữ ký phải ghi rõ họ và tên, số đăng ký hành nghề kiểm toán.

Ngày lập báo cáo kiểm toán

Ngày lập báo cáo kiểm toán không được trước ngày mà kiểm toán viên thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để làm cơ sở đưa ra ý kiến kiểm toán về báo cáo tài chính.

Tên và địa chỉ doanh nghiệp kiểm toán

Báo cáo kiểm toán phải ghi rõ tên và địa chỉ doanh nghiệp kiểm toán.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Chơi Dj Trên Máy Tính Được Sử Dụng Nhiều Nhất

Trong báo cáo kiểm toán phải có 2 chữ ký của 2 kiểm toán viên hành nghề

 

Báo cáo kiểm toán là gì và những mục cần thể hiện trong báo cáo kiểm toán cụ thể như thế nào đã được chúng tôi tư vấn chi tiết trong nội dung bài viết, chúc các bạn sẽ vận dụng thành công.