Condense Là Gì

  -  

làm sệt lại·ngưng tụ·nói cô đọng·viết súc tích·luyện·đọng lại·cô đặc·tóm tắtIf low temperatures condense water out of the gas, siloxanes can be lowered as well because they tend to condense out with the water vapor.

Bạn đang xem: Condense là gì

Đang xem: Condense là gì

Nếu nhiệt độ thấp ngưng tụ nước thoát ra khỏi khí, siloxan có thể được hạ xuống cũng chính vì chúng có xu thế ngưng tụ với hơi nước.When the air reaches a high altitude, where the temperature is low, water vapor condenses into clouds, which rain onto the Earth”s surface, completing the water cycle.Khi không khí đạt đến một độ cao, nơi ánh nắng mặt trời thấp, khá nước ngưng tụ thành mây, mưa lên trên bề mặt của Trái Đất, chấm dứt chu kỳ nước.I was asked at this time khổng lồ design a series of condensed sans serif types with as many different variants as possible within this 18-unit box.Lần này tôi được yêu thương cầu thi công một loạt font chữ không chân một phương pháp cô đọng độc nhất càng nhiều phiên bạn dạng chữ càng xuất sắc chỉ vào một ô chữ gồm 18 đối chọi vị.In the mechanical method smoke is generated through the use of smoke condensates, which are created by the industrial process of turning smoke into a solid or liquid form.Phương pháp cơ học được tạo thành thông qua việc sử dụng ngưng tụ khói, nhưng được tạo nên bởi quá trình công nghiệp vươn lên là khói thành một dạng rắn hoặc lỏng.A tropical cyclone can become extratropical as it moves toward higher latitudes if its energy source changes from heat released by condensation khổng lồ differences in temperature between air masses.Một cơn bão nhiệt đới rất có thể trở thành ngoài nhiệt đới gió mùa khi nó dịch rời đến các vĩ độ cao hơn nữa nếu nguồn năng lượng biến hóa từ sức nóng phát hành bằng phương pháp ngưng tụ mang đến sự biệt lập về nhiệt độ giữa khối ko khí.They are obtained by the joint oxidation of one molecule of a para-diamine with two molecules of a primary amine; by the condensation of para-aminoazo compounds with primary amines, và by the kích hoạt of para-nitrosodialkylanilines with secondary bases such as diphenylmetaphenylenediamine.Chúng được tổng hợp khi tiến hành phản ứng oxy hóa liên kết một phân tử para-diamine với nhị phân tử primary amine; nhờ vào sự kết hợp của những hợp hóa học para-aminoazo với các primary amine, cùng nhờ hoạt động vui chơi của các para-nitrosodialkylaniline với những bazơ bậc nhì như diphenylmetaphenylenediamine.In particular, it is concerned with the “condensed” phases that appear whenever the number of particles in a system is extremely large và the interactions between them are strong.Đặc biệt, nó xét đến những pha “ngưng tụ” lộ diện bất cứ lúc nào số hạt trong hệ là rất to lớn và hệ trọng giữa chúng là mạnh.In addition to ongoing investigations of Bose–Einstein condensates in ultracold atoms, his more recent achievements have included the creation of a molecular Bose condensate in 2003, as well as a 2005 experiment providing evidence for “high-temperature” superfluidity in a fermionic condensate.Nghiên cứu sâu rộng về thể ngưng tụ Bose-Einstein, những kết quả cách đây không lâu của ông là tạo thành được thể phân tử ngưng tụ Bose năm 2003, cũng như thí nghiệm chứng tỏ tính hết sức chảy “nhiệt độ cao” trong ngưng tụ fermion.As the decade progressed, MTV continued khổng lồ play some music videos instead of relegating them exclusively to lớn its sister channels, but around this time, the channel began khổng lồ air music videos only in the early morning hours or in a condensed khung on Total Request Live.Trong thập kỷ sau đó, MTV thường xuyên chơi một số video âm nhạc thay vì đưa chúng sang cho các kênh phái sinh, mà lại trong khoảng thời hạn này kênh ban đầu phát các clip âm nhạc ko chỉ trong số những giờ sáng sớm hoặc vào một chương trình đặc biệt như bên trên Total Request Live.A delightful indulgence , , called ” cafe sữa đá ” , is made by brewing concentrated coffee over condensed milk , stirring it up và pouring it over ice .Rất độc đáo là , cafe sữa đá , được làm ra bằng phương pháp ủ nhân cà phê với sữa đặc , khuấy lên và đổ qua đá .

Xem thêm: Chú Cuội Đã Mang Cây Rìu Khi Bị Kéo Lên Cung Trăng Chú Cuội Mang Theo Vật Gì ?

In the laboratory, methyl formate can be produced by the condensation reaction of methanol and formic acid, as follows: HCOOH + CH3OH → HCO2CH3 + H2O Industrial methyl formate, however, is usually produced by the combination of methanol and carbon monoxide (carbonylation) in the presence of a strong base, such as sodium methoxide: CH3OH + teo → HCO2CH3 This process, practiced commercially by BASF among other companies gives 96% selectivity toward methyl formate.Trong chống thí nghiệm, methyl formate hoàn toàn có thể được cung ứng bởi những phản ứng ngưng tụ của methanol và axit formic, như sau: HCOOH + CH3OH → HCOOCH3 + H2O Methyl formate công nghiệp, tuy nhiên, hay được sản xuất do sự kết hợp của methanol và carbon monoxide (carbonylation) với sự có mặt của một bazơ mạnh, ví dụ như natri metoxit: quy trình này, được tiến hành bởi BASF trong số các công ty khác cung cấp cho 96% chọn lọc đối với methyl formate.This is a result of the higher condensation heat of water & higher water abundance as compared lớn the ammonia và hydrogen sulfide (oxygen is a more abundant chemical element than either nitrogen or sulfur).Đây là hệ trái của sức nóng ngưng tụ cao của nước và các chất nước cao hơn nữa so cùng với amoniac và hydro sulfua (do oxy là yếu tắc hóa học phổ biến hơn nitơ hoặc giữ huỳnh).Magnesium (Mg), aluminium (Al), calcium (Ca), silicon (Si), and iron (Fe) may rain out from such an atmosphere on the planet”s daylight side in the form of particles of minerals, such as enstatite, corundum & spinel, wollastonite, silica, and iron (II) oxide, that would condense at altitudes below 10 km.Magie (Mg), nhôm (Al), canxi (Ca), silicon (Si) và sắt (Fe) rất có thể chảy ra xuất phát điểm từ một bầu khí quyển vậy nên ở phương diện trời về phía sáng bên dưới dạng những hạt dưỡng chất như enstatite, corundum và spinel, wollastonit, silica, cùng sắt (II) oxit, sẽ ngưng tụ ở độ dài dưới 10 km.Cortana is implemented as a universal search box located alongside the Start and Task View buttons, which can be hidden or condensed lớn a single button.Cortana được hiện nay hóa dưới dạng một vỏ hộp tìm kiếm phổ biến nằm kề bên các nút Start cùng Task View, có thể được ẩn hoặc rút gọn gàng thành một nút duy nhất.He condensed elements of the original book while enlarging others, some of which included eliminating Cruella”s husband và cat, as well compressing the two surrogate mother dogs into one character, Perdita.Ông thu gọn một vài diễn biến trong đái thuyết nguyên bản và trở nên tân tiến rộng một trong những khác, trong những số đó có việc thải trừ nhân vật ông xã và bé mèo của Cruella, cùng gom nhì chó bà bầu trong tè thuyết thành một nhân trang bị là Perdita vào phim.The upper-level clouds lie at pressures below one bar, where the temperature is suitable for methane lớn condense.Những đám mây tối đa hình thành sống áp suất bên dưới 1 bar, khu vực nhiệt độ cân xứng cho khí mêtan dừng tụ.Generally, carbon is used for low (below 500 ppmV) VOC concentration vapor streams, oxidation is used for moderate (up lớn 4,000 ppmV) VOC concentration streams, and vapor condensation is used for high (over 4,000 ppmV) VOC concentration vapor streams.Nói chung, cacbon được sử dụng cho các dòng hơi tất cả nồng độ VOC tốt (dưới 500 ppmV), quy trình oxy hóa được sử dụng cho các dòng triệu tập VOC vừa cần (tới 4,000 ppmV) cùng hơi nước ngưng tụ được sử dụng cho các dòng hơi VOC cao (trên 4.000 ppmV).The Sommerfeld model and spin models for ferromagnetism illustrated the successful application of quantum mechanics lớn condensed matter problems in the 1930s.Mô hình Sommerfeld và mô hình spin cho vật tư sắt từ biểu thị sự thành công trong áp dụng cơ học lượng tử vào những vấn đề của đồ vật lý vật hóa học ngưng tụ trong những năm 1930.Industrially, a large excess of phenol is used to lớn ensure full condensation; the hàng hóa mixture of the cumene process (acetone and phenol) may also be used as starting material: Numerous ketones undergo analogous condensation reactions.Về khía cạnh công nghiệp, một lượng lớn phenol được sử dụng để đảm bảo ngưng tụ trả toàn; lếu hợp thành phầm của quá trình cumene (acetone với phenol) cũng có thể được áp dụng làm nguyên vật liệu ban đầu: vô vàn ketone trải qua những phản ứng ngưng tụ tương tự.

Xem thêm: Sinh Năm 1988 Mua Xe Màu Gì Để Được Phát Tài Phát Lộc? Tư Vấn Cách Chọn Màu Xe Phù Hợp Cho Mậu Thìn 1988

And then at the back of the greenhouse, it condenses a lot of that humidity as freshwater in a process that is effectively identical to lớn the beetle.