NGÀNH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG LÀ GÌ

  -  

Công nghệ kỹ thuật môi trường thiên nhiên là ngành học tập về technology và kỹ thuật nhằm mục tiêu ngăn ngừa, giảm thiểu, thu hồi, tái chế, tái áp dụng chất thải và xử lý nước cấp, nước thải, khí thải và hóa học thải rắn trải qua các giải pháp lý-hóa-sinh; phân tích quality môi trường và giới thiệu các giải pháp quản lý, góp phần đảm bảo an toàn môi trường hướng đến phát triển bền vững.

*

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO