Social business là gì

  -  

The level is determined by a majority opinion of students who have reviewed this class. The teacher"s recommendation is shown until at least 5 student responses are collected.Bạn đang xem: Social business là gì

Tham gia khóa học online YSEE, bạn sẽ hiểu thêm về khởi nghiệp xã hội tại Việt Nam, xác định vấn đề xã hội mà bạn quan tâm và xây dựng ý tưởng kinh doanh để giải quyết vấn đề xã hội đó!

Let"s enroll in YSEE online course to understand social entrepreneurship in Vietnam, identify social problem of personal interest and come up with entrepreneurial idea to solve this social problems on your own!

Bạn đang xem: Social business là gì


Bạn đang xem: Social business là gì

*

Meet Your Teacher

*

YSEE Vietnam

Teacher

?? th?c ??y tinh th?n kh?i nghi?p trong c?ng ??ng gi?i tr? Vi?t Nam, d? ?n YSEE - YSEALI Social Entrepreneurship Empowerment ra ??i. D? ?n ???c th?c hi?n b?i nh?m c?u sinh vi?n c?c ch??ng tr?nh h?c b?ng c?a ch?nh ph? Hoa K? v? ???c h? tr? t?i ch?nh b?i ??i s? qu?n Hoa K? t?i Vi?t Nam. D? ?n YSEE k?o d?i trong v?ng 1 n?m v?i c?c ho?t ??ng c? th? l? c?c kh?a h?c tr?c tuy?n, h?i th?o t? v?n chia s? v? tr?i h? kh?i nghi?p x? h?i v?i s? g?p m?t c?a nh?ng doanh nghi?p x? h?i v? di?n gi? n?i ti?ng. Th?ng qua c?c ho?t ??ng ?a d?ng nh? v?y, YSEE mong mu?n c? th? t?o ra m?t c?ng ??ng doanh nh?n kh?i nghi?p l?n m?nh h?n, ??ng th?i g?p ph?n lan t?a kh?i ni?m "Doanh nh?n x? h?i" trong c?ng ??ng gi?i tr?!

---------------------------------------

YSEE - YSEALI Social Ent... See full profile

Related Skills

Entrepreneurship Business Business Development Social Innovation Social Entrepreneurship Khởi Nghiệp Xã Hội YSEE

Hands-on Class Project

Chủ đề: Xác định vấn đề xã hội bạn quan tâm và lên ý tưởng kinh doanh

Hướng dẫn: Bạn đã lắng nghe những câu chuyện của các doanh nhân xã hội tại Việt Nam, những vấn đề xã hội mà họ luôn đau đáu và cách thức họ xây dựng ý tưởng kinh doanh để giải quyết vấn đề xã hội đó. Đồng thời, bạn cũng hiểu thêm khởi nghiệp xã hội tại Việt Nam như thế nào, những tổ chức nào đang chắp cánh cho khởi nghiệp xã hội cũng như 9 câu hỏi cần trả lời khi bạn bắt đầu hiện thực hóa ý tưởng kinh doanh của mình. 

Hãy chia sẻ những vấn đề xã hội mà bạn quan tâm, lĩnh vực nào bạn muốn giải quyết và lên ý tưởng kinh doanh bằng cách trả lời 3 câu hỏi sau:

1. Liệt kê những vấn đề xã hội xung quanh địa phương bạn hoặc trong lĩnh vực mà bạn quan tâm.

Xem thêm: Chành Là Gì ? Thuật Ngữ Ngành Vận Tải Nguồn Gốc Chành Xe


Xem thêm: Những Nhân Vật Hoạt Hình Dễ Thương Trong Các Bộ Phim Hoạt Hình Về Động Vật


Y tế, Giáo dục hay Nông nghiệp?

2. Bạn có kiến thức về ngành/vấn đề xã hội đó không hoặc bạn có làm việc/tình nguyện cho tổ chức nào đang giải quyết về vấn đề đó?

3. Bạn có kĩ năng gì nổi trội?

Tổng hợp 3 yếu tố trên, bạn đã hình thành ý tưởng kinh doanh của mình chưa? Hãy chia sẻ vấn đề xã hội và ý tưởng kinh doanh của mình và nhận được góp ý từ chuyên gia và doanh nghiệp nhé!

---------------------------------------------------

Topic: Identify social problems of personal interest and come up with business idea

Description: You have listen several stories of Vietnamese social entrepreneurs, how they identify their social issues they want to solve and how they come up with business idea to tackle the problems. You also get a big picture of Vietnam social entrepreneurship, which organizations and companies are supporting social entrepreneurship as well as 9 questions need to be answered before you start up social venture.

Now"s your turn to share your social issues that you have concerned, which fields you want to tackle and come up with a business idea. Below are 3 questions that could help you figure out your own mind:

1. List several social problems happening in your area or the fields you have concerned. Education, Agriculture or Health?

2. Do you have knowledge related to this social issue or Do you volunteer for any organizations which are addressing this issue?

3. What skills or talents do you have?

After answering 3 questions above, have you had any idea yet? Share your social problem and idea with to get feedback from other students and social entrepreneurs as well as experts in the field!