Trụ trì tiếng anh là gì, trụ trì chùa tiếng anh là gì

  -  

Từ vựng giờ Anh về Phật giáo, tín ngưỡng xuất xắc những tự vựng tiếng Anh dùng vào chùa (Buddhist terms / buddhis vocabulary) hỗ trợ cho biên dịch tiện lợi tra cứu những thuật ngữ về danh xưng (chức vụ) nhỏng đại đức, thượng tọa, hòa thượng…cũng tương tự tchúng ta giới tỳ kheo, tỳ kheo ni…Bài viết này học hỏi từ trang http://thichvannang.blogspot.com/, nếu khách hàng có thêm báo cáo, vui mừng góp sức chủ ý phần comment hoặc email phungocviet03tin nhắn.com. Xin cám ơn


*

Các tự vựng giờ đồng hồ Anh dùng vào chùa

Danh xưng:

Đạo Phật: Buddhism

Đức Phật: the Buddha

Giảng sư: Buddhism teacher

Pháp: the Dharma/Dhamma, the Teaching of the Buddha (the Buddha’s teaching)

Tăng: the Sangha / Buddhist community of monks

Phật tử: Buddhists / Buddhist followers

Đại đức: Venerable

Đại đức (Venerable, Ven.): vị Tăng tchúng ta Đại giới (250 giới sau tối thiểu hai năm tbọn họ giời Sa di (10 giới) cùng tu tập tối thiểu 2 năm, tuổi đời ít nhất là trăng tròn tuổi.quý khách hàng vẫn xem: Trụ trì giờ anh là gì

Thượng tọa/Hòa thượng: Most Venerable

Thượng tọa (Most Venerable): Vị Đại đức gồm tuổi đạo ít nhất là 25 năm (tuổi đời bên trên 45 tuổi)

Hòa thượng (Most Ven): vị Thượng tọa có tuổi đạo tối thiểu là 40 năm (tuổi sống trên 60 tuổi)

hòa hợp pháp hóa lãnh sự

Tăng/Ni: Monk/Nun

Tỳ kheo/Tỳ kheo Ni: Bhikkhu vực / Bhikkhuni: fully ordained monk/nun

Sa di/Sa di Ni (sāmaṇera): Novice / Female Novice

Ưu bà tắc (upāsaka): Laymen

Ưu bà di (upāsikā): Laywomen

Cư sĩ: Laypeople / Laity

Thầy: Teacher / Master

Tổ sư: Patriarch

Đệ tử: disciple / student

Pháp lữ Dharma friend

Pháp huynh: brother in Dharma

Pháp đệ: younger brother in Dharma

dịch thuật công triệu chứng quận 2

Đồ đồ dùng vào chùa:

Chùa, Tu viện/Ni viện: Pagoda / Temple / Monastery/Nunnery

Tháp: stupage authority / tower

Tháp chuông: bell tower

Nhà Tổ: Patriarch house

Chuông: bell

Đại hồng chung: Great Bell

Khánh: Little bell

Mõ: Wooden bell

Giảng mặt đường assembly hall

Chánh điện: main hall / Buddha shrine

Điện Phật: Buddha shrine

Điện Quan âm: Avalokitesvara shrine

Điện Di đà: Amita Buddha shrine

Kinh: Sutta, sūtras, Scriptures, Canon, holy book

Luật: Vinaya book, discipline codes, or Buddhist monastic code

Luận: commentary book

Sự thực hành:

Tam bảo: Triple Gems: Buddha, Dharma, Sangha

Quy y Tam bảo: Take refuge in the Triple Gems

Đhình họa lễ Tam bảo: Pay homage khổng lồ the Triple Gems

Lạy lớn prostrate (v), prostration (n)

Thiền: Zen/Chan/Thien, meditation

Ngồi thiền: sit in meditation

Tụng kinh: chanting, recite the sutra

Niệm Phật: chanting the Buddha’s name

Sám hối: repentance/confession

Chấp tác: working, cleaning

Học tập/nghiên cứu: study

Dạy/học: teach/learn

Nghe pháp: listen to Dharma talk

Chánh niệm: mindfulness/being in the present

Giới điều: precept/discipline

Lời phạt nguyện: vow

Về giáo lý:

Giáo lý: teaching / tenet / doctrine

Lời Phật dạy: the teaching of the Buddha / the Buddha’s teaching

Nghiệp: karma, action

Nghiệp thiện: good action/deed

Nghiệp ác: bad action/deed

Nhân và quả: cause and effect

Nhân duyên: condition

Duyên ổn khởi: co-arising, dependent origination

Tứ đọng đế: Four Noble Truth

Bát chánh đạo: Noble Eight-fold Path

Tam pháp ấn: three characteristics of existence

Thường/Vô thường: permanence/impermanence

Khổ: suffering, sorrow

Ngã: self, soul / substance /

Tự tánh self-nature

Hạnh phúc/an lạc /thú vui sướng: happiness / peace / bliss

lỗi lầm: sin/ fault / mistake

Làm sai: wrong doing

Niềm tin: belief/faith

Tham/Sân/Si: greed / hatred, ill-will / ignorance

Tâm: mind

Thức: consciousness

Cảm thọ/cảm xúc: feeling

khác

– Abbey – /ˈæb.i/: tu viện

– Angel – /ˈeɪn.dʒəl/: thiên thần

– Ancient traditional – /ˈeɪn.ʃənt.trəˈdɪʃ.ən.əl/: truyền thống lịch sử cổ xưa

– Attachment – /əˈtætʃ.mənt/: sự ràng buộc, sự chấp trước

– Apostle – /əˈpɑː.səl/: tín thứ, đồ gia dụng đệ

– Awaken – /əˈweɪ.kən/: thức tỉnh

– Being – /ˈbiː.ɪŋ/: sinc mệnh

– Belief – /bɪˈliːf/: tín ngưỡng

– Bodhisattva: Bồ Tát

– Buddhism – /ˈbʊd.ɪ.zəm/: đạo Phật

– Catholicism – /kəˈθɑl·əˌsɪz·əm/: Công giáo

– Causal law – /ˈkɑː.zəl.lɑː/: chế độ nhân quả

– Christian – /ˈkrɪs.ti.ən/: đạo Thiên Chúa

– Christmas – /ˈkrɪs.məs/: Lễ Chúa giáng sinh

– Confucianism – /kənˈfjuː.ʃən.ɪzm/: đạo Khổng (Nho giáo)

– Creator – /kriˈeɪ.t̬ɚ/: Đấng tạo thành hóa, Đấng sáng sủa thế

– Hinduism – /ˈhɪn.duː.ɪ.zəm/: đạo Hindu (Ấn Độ giáo)

– Protestantism – /ˈprɑt̬·ə·stənˌtɪz·əm/: đạo Tin lành

– Taoism – /ˈdaʊ.ɪ.zəm/: Lão giáo (Đạo giáo)

– Sikhism – /ˈsi·kɪz·əm/: đạo Sikh (Ấn Độ giáo)

– Islam – /ˈɪz.læm/: đạo Hồi

– Church – /tʃɝːtʃ/: nhà thờ

– Synagogue – /ˈsɪn.ə.ɡɑːɡ/: giáo mặt đường của Do Thái Giáo

– Mosque – /mɑːsk/: nhà thờ của người Hồi giáo

– Pagoda – /pəˈɡoʊ.də/: chùa

– Temple – /ˈtem.pəl/: đền

– Monk – /mʌŋk/: thầy tu

– Priest – /priːst/: linch mục

– Pope – /poʊp/: giáo hoàng

– Fairy – /ˈfer.i/: Tiên

– God – /ɡɑːd/: Thần, Chúa

– Saint – /sənt/: Thánh nhân

– Savior – /ˈseɪv·jər/: vị cứu vãn tinh

– Heaven – /ˈhev.ən/: thiên mặt đường, thiên quốc, thiên thượng

– Hell – /hel/: địa ngục

– Earth – /ɝːθ/ trái đất, cõi trần

– Ghost – /ɡoʊst/, phantom – /ˈfæn.t̬əm/: ma

– Devil – /ˈdev.əl/, sachảy – /ˈseɪ.tən/, detháng – /ˈdiː.mən/: quỷ dữ

– Easter – /ˈiː.stɚ/: Lễ phục sinh

– Reincarnation – /ˌriː.ɪn.kɑːrˈneɪ.ʃən/: luân hồi

– Material – /məˈtɪr.i.əl/: trang bị chất

– Spirit – /ˈspɪr.ət/: linch hồn, tinc thần

– Practice – /ˈpræk.tɪs/: luyện, tu luyện

– Meditation – /ˈmed.ə.teɪt/: thiền hậu định

– Pray – /preɪ/: cầu nguyện

– Chant – /tʃænt/: tụng kinh

– Though – /ðoʊ/: ý niệm, ý nghĩ

– Mind – /maɪnd/: bốn tưởng, trung khu hồn

– Moral standard – /ˈmɔːr.əl.ˈstæn.dɚd/: tiêu chuẩn chỉnh đạo đức

– Ignorance – /ˈɪɡ.nɚ.ənt/: sự dở người muội

– Virtue – /ˈvɝː.tʃuː/: tiết hạnh, phđộ ẩm giá

– Wisdom – /ˈwɪz.dəm/: trí huệ, sự thông thái

– Compassion – /kəmˈpæʃ.ən/: lòng tự trọng tâm, thiện tại lương

– Mercy – /ˈmɝː.si/: lòng từ bi

– Forbearance – /fɔːrˈber.əns/: sự nhẫn nại

– Truthfulness – /ˈtruːθ.fəl/: sự tình thực, chân thực

– Sincerity – /sɪnˈsɪr/: chân thành, thành khẩn

– Evil – /ˈiː.vəl/: chiếc ác

– Tribulation – /ˌtrɪb.jəˈleɪ.ʃən/: khổ nạn

– Scripture – /ˈskrɪp.tʃɚ/: ghê sách

– The Bible – /ˈbaɪ.bəl/: Thánh kinh

– Buddha law – /ˈbʊd.ə.lɑː/: Phật Pháp

– Preach – /priːtʃ/: thuyết giảng

– Prophecy – /ˈprɑː.fə.si/: lời tiên tri

– Universe – /ˈjuː.nə.vɝːs/: ngoài hành tinh, toàn thể

– Prehistoric civilization – /ˌpriː.hɪˈstɔːr.ɪk. ˌsɪv.əl.əˈzeɪ.ʃən/ /: văn minch chi phí sử

– Superstition – /ˌsuː.pɚˈstɪʃ.ən/: sự mê tín

Ví dụ:

– Any conflict can be solved with tolerance, patience and sincerity.

Bạn đang xem: Trụ trì tiếng anh là gì, trụ trì chùa tiếng anh là gì

=> Mọi sự xung tự dưng đa số rất có thể được giải quyết với sự rộng lượng, kiên nhẫn cùng thực bụng.

– The paths of perceiving of mainstream beliefs is through the practing following the moral standards as directed by awaken people lượt thích Buddha Sakyamuni, Jesus, Lao Tzu…

=> Con mặt đường dấn thức của các tín ngưỡng chân chính là thông qua bài toán thực hành tu chỉnh bản thân theo những tiêu chuẩn chỉnh đạo đức nghề nghiệp được dẫn dắt bởi vì những vị giác mang như Phật Thích Ca Mâu Ni, Chúa Jesus, Lão Tử…

– Beliefs are not blinded superstition. It’s science, và they do other ways khổng lồ discover the mystery of connection between human và universal.

– Every mainstream religious belief appears in human society when social morality standards are degradation. They help to lớn restore truthful morality standards of human.

Xem thêm: Xin Lỗi, Tôi Chỉ Là Thằng Nhà Quê ”, Xin Loi Anℎ Cℎi La Tℎang Nℎa Que!!!!

=> Mọi tín ngưỡng chân bao gồm xuất hiện thêm vào làng hội loại người lúc những tiêu chuẩn chỉnh đạo đức nghề nghiệp sẽ xuống cấp. Họ góp khôi phục lại tiêu chuẩn chỉnh đạo đức chân chính mang đến con người.

– Scientists say that we are only aware of 4% of matter of universe, so we cannot see the existence of beings created by other matter. However, religions long times ago can be aware Gods – the higher-class beings than human

=> Các công ty kỹ thuật nói rằng bọn họ chỉ nhận biết được 4% thứ chất trong vũ trụ, cho nên bọn họ không thể thấy được sự trường thọ của những sinh mệnh được cấu thành vì chưng các vật dụng chất không giống. Tuy nhiên từ bỏ rất lâu các tín ngưỡng tôn giáo hiện có thể nhấn thức về Thần – đa số sinc mệnh cao cấp hơn loài người.

Xem thêm: Cung Kim Ngưu Sinh Ngày 19 Tháng 5 Là Cung Gì ? Người Sinh 19 Tháng 5 Là Cung Hoàng Đạo Gì

không giống 2

Tên cơ quan:

Ban hoằng pháp trung ương: The Society for the Propagation of the Faith

Giáo hội phật giáo Việt Nam: VIETNAMESE BUDDHIST ASSOCIATION

Từ vựng giờ đồng hồ Anh về Phật giáo, tín ngưỡng / Các tự vựng tiếng Anh cần sử dụng vào ca tòng thỉnh thoảng sử dụng ngữ điệu pali xuất xắc sanskrit (tiếng Phạn) vị vậy cực nhọc ghi lưu giữ vì vậy tạo khó khăn mang lại biên dịch, bởi vì vậy, vấn đề dùng đúng chuẩn thuật ngữ dùng trong cvào hùa tuyệt lĩnh vực phật giáo là quan trọng đặc biệt.