Vsftpd Là Gì

  -  
FTP (File Transfer Protocol) là một giao thức truyền tập tin giữa Client và Server. Nó cũng là một giao thức ko bảo mật nếu ko được mã hoá với TLS. Chính vì vậy, vào bài viết này, mình sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt, cấu hình vsftpd (Một FTP hệ thống Stand Alone được cung cấp bởi Red Hat Enterprise Linux) với SSL/TLS.

Bạn đang xem: Vsftpd là gì

Chuẩn bị môi trường #

Ubuntu 20.04.User có quyền sudo.

Cài đặt vsfptd #

Đầu tiên bạn cần cài đặt vsftpd:

$ sudo apt update$ sudo apt install vsftpd

Tiếp theo, chúng ta cần sao lưu lại lại cài đặt vsfptd cũ nếu bạn muốn cài đặt vsftpd mới ghi đè lên version cũ:

$ sudo cp /etc/vsftpd.conf /etc/vsftpd.conf.orig

Cấu hình tưởng lửa cho vsftpd #

Bạn cần phải cấu hình UFW (công cụ tường lửa bên trên Ubuntu 20.04) để mở port mang đến FTP buộc phải trước hết bạn hãy kiểm tra trạng thái hiện tại:

$ sudo ufw statusStatus: activeTo kích hoạt From-- ------ ----OpenSSH ALLOW AnywhereOpenSSH (v6) ALLOW Anywhere (v6)

Thực hiện mở các port trăng tròn (FTP command port), 21 (FTP data port), 990 (TLS FTP data port) và dải port 35000-40000:

$ sudo ufw allow 20:21/tcp$ sudo ufw allow 990/tcp$ sudo ufw allow 35000:40000/tcp$ sudo ufw statusStatus: activeTo kích hoạt From-- ------ ----OpenSSH ALLOW Anywhere990/tcp ALLOW Anywhere20:21/tcp ALLOW Anywhere35000:40000/tcp ALLOW AnywhereOpenSSH (v6) ALLOW Anywhere (v6)20:21/tcp (v6) ALLOW Anywhere (v6)990/tcp (v6) ALLOW Anywhere (v6)35000:40000/tcp (v6) ALLOW Anywhere (v6)

Cấu hình vsftpd #

Tiếp theo bạn cần cấu hình vsftpd bằng cách mở và chỉnh sửa file cấu hình:

$ sudo nano /etc/vsftpd.conf

Để giới hạn chỉ mang lại người dùng nội bộ truy tìm cập vào FTP thì bạn thêm dòng cấu hình sau:

anonymous_enable=NOlocal_enable=YES

Bạn cần đến phép quyền ghi để có thể kích hoạt chức năng upload bên trên FTP Server. Để làm điều đó, uncomment dòng sau:

write_enable=YES

Tiếp theo cần giới hạn người dùng chỉ có thể thao tác bên trên thư mục cụ thể. Để làm điều đó, bạn cần uncomment dòng sau:

chroot_local_user=YESallow_writeable_chroot=YES

vsftpd có thể sử dụng bất kì port nào mang đến các kết nối passive FTP. Vi vậy nên chúng ta thực hiện cấu hình minimum port và maximum port với dòng cấu hình sau:

pasv_min_port=35000pasv_max_port=40000

Cuối cùng là để giới hạn những người dùng nào có thể đăng nhập vào FTP Server, thêm đoạn cấu hình sau:

userlist_enable=YESuserlist_file=/etc/vsftpd.userlistuserlist_deny=NO

Với đoạn cấu hình trên, bạn đã chỉ định người dùng có thể truy hỏi cập với username lưu giữ tại /etc/vsftpd.userlist.

Cấu hình thư mục người dùng #

Để thêm người dùng mới vào FTP Server, vào bài viết mình sẽ thực hiện thêm mới người dùng. Đầu tiên là tạo người dùng mới:

$ sudo adduser calidas.vn

Tiếp theo bạn cần thêm người dùng mới tạo vào danh sách người dùng của FTP:

$ echo "calidas.vn" | sudo tee -a /etc/vsftpd.userlist

Sau khi thêm vào danh sách, bạn hãy tạo thư mục mang đến người dùng đó:

$ sudo mkdir /home/calidas.vn/ftp$ sudo chown nobody:nogroup /home/calidas.vn/ftp$ sudo chmod a-w /home/calidas.vn/ftp

Sau khi tạo ngừng thư mục, kiểm tra lại quyền thư mục như sau:

$ sudo ls -al /home/calidas.vn/ftptotal 8dr-xr-xr-x 2 nobody nogroup 4096 Jun 7 13:08 .drwxr-xr-x 3 calidas.vn calidas.vn 4096 Jun 7 13:08 ..

Xem thêm: Catnap Là Gì ? A Cat Nap Nghĩa Là Gì Catnap Là Gì

Tiếp theo, bạn cần tạo thư mục có quyền write để có thể lưu giữ các tệp tin tải lên:

$ sudo mkdir /home/calidas.vn/ftp/upload$ sudo chown calidas.vn:calidas.vn /home/calidas.vn/ftp/upload

Lúc đó, thư mục dành đến việc tải lên sẽ có quyền như bên dưới:

$ sudo ls -al /home/calidas.vn/ftptotal 12dr-xr-xr-x 3 nobody nogroup 4096 Jun 7 13:10 .drwxr-xr-x 3 calidas.vn calidas.vn 4096 Jun 7 13:08 ..drwxr-xr-x 2 calidas.vn calidas.vn 4096 Jun 7 13:10 upload

Để tiện đến việc test thử, bạn nên tạo một tệp tin test.txt ttrong thư mục upload:

$ echo "vsftpd thử nghiệm file" | sudo tee /home/calidas.vn/ftp/upload/test.txt

Kiểm tra kết nối FTP #

Sau khi cấu hình xong, bạn hãy thử kiểm tra kết nối FTP như sau:

$ ftp -p 136.244.105.99Connected to 136.244.105.99.220 (vsFTPd 3.0.3)Name (136.244.105.99:default): anonymous530 Permission denied.ftp: Login failed.ftp>

Như mặt trên, người dùng bất kì ko thể đăng nhập vào FTP Server. Ta thử lại với người dùng mới tạo:

$ ftp -p 136.244.105.99Connected to 136.244.105.99.220 (vsFTPd 3.0.3)Name (136.244.105.99:default): calidas.vn331 Please specify the password.Password: your_user"s_password230 Login successful.Remote system type is UNIX.Using binary mode to transfer files.ftp>

Với người dùng được cấu hình thì bạn có thể đăng nhập thành công. Thực hiện tải xuống file test.txt vừa tạo:

ftp> cd upload250 Directory successfully changed.ftp> get test.txt227 Entering Passive Mode (136,244,105,99,165,42).150 Opening BINARY mode data connection for test.txt (17 bytes).226 Transfer complete.16 bytes received in 0.0101 seconds (164.3719 kB/s)ftp>

Tiếp tục thực hiện đổi tên file test.txt để xác nhận người dùng được tạo có quyền write:

ftp> put test.txt upload.txt227 Entering Passive Mode (136,244,105,99,163,102).150 Ok to lớn send data.226 Transfer complete.17 bytes sent in 0.000894 seconds (518.7988 kB/s)

Cuối cùng đóng kết nối:

ftp> put test.txt upload.txt227 Entering Passive Mode (136,244,105,99,163,102).150 Ok khổng lồ send data.226 Transfer complete.17 bytes sent in 0.000894 seconds (518.7988 kB/s)

Mã hoá kết nối với SSL/TLS #

Để có thể mã hoá kết nối FTP, bạn cần phải có một chứng chỉ SSL và cấu hình vsftpd sử dụng nó. Vào bài viết này, mình sẽ sử dụng openssl để tạo chứng chỉ như sau:

$ sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout /etc/ssl/private/vsftpd.pem -out /etc/ssl/private/vsftpd.pem

Sau lúc có chứng chỉ, bạn cần cấu hình vsftpd:

$ sudo nano /etc/vsftpd.conf

Tìm và uncomment đoạn cấu hình sau:

rsa_cert_file=/etc/ssl/private/vsftpd.pemrsa_private_key_file=/etc/ssl/private/vsftpd.pem

Tiếp tục cố đổi giá trị ssl_enable thành yes:

ssl_enable=YES

Sau đó, bạn cần thêm một số cấu hình để tăng bảo mật đến SSL:

allow_anon_ssl=NOforce_local_data_ssl=YESforce_local_logins_ssl=YESssl_tlsv1=YESssl_sslv2=NOssl_sslv3=NOrequire_ssl_reuse=NOssl_ciphers=HIGH

Lưu lại các cấu hình trên và khởi động lại dịch vụ:

$ sudo systemctl restart vsftpd

Kiểm tra TLS với Filezilla #

Sau phần cấu hình mã hoá FTP với SSL/TLS mặt trên, bạn có thể sử dụng Filezilla để kiểm tra.

Mở Filezilla, chọn Site Manager mặt trên:

*

Chọn tiếp New Site để thêm thông tin FTP hệ thống mới:

*

Thực hiện điền thông tin FTP Server. Do mặc định port FTP là 21 đề nghị bạn có thể để trống ô port. Bạn nhớ chọn Require explicit FTP over TLS do FTP server đã được mã hoá TLS.

Nếu kết nối thành công, bạn sẽ nhận được cửa sổ như bên dưới. Chọn Always trust this certificate in future sessions để ko phải hỏi như lần sau. 

*

Tắt SSH vào vsftpd #

Mặc định khi tạo một người dùng FTP, nếu không cấu hình giới hạn, người dùng đó đều có thể SSH vào Server. Chính vì vậy, bạn cần tắt SSH mang đến những người dùng FTP để nâng cao bảo mật.

Xem thêm: Hướng Dẫn Chơi Game 5 Anh Em Siêu Nhân Gao Trên Pc, Power Rangers All Star #1

Tạo một shell script thực thi /bin/ftponly như mặt dưới:

$ echo -e "#!/bin/sh echo "This account is limited khổng lồ FTP access only."" | sudo tee -a /bin/ftponly$ sudo chmod a+x /bin/ftponly

Thêm đoạn shell trên vào /etc/shells: 

$ echo "/bin/ftponly" | sudo tee -a /etc/shells

Thay đổi đoạn shell của người dùng FTP:

$ sudo usermod calidas.vn -s /bin/ftponly

Kết luận #

Như vậy, qua bài viết này, mình đã hướng dẫn bạn cài đặt vsftpd với SSL/TLS. Bạn có thể cân nặng nhắc việc vậy thể SFTP hoặc SCP với FTP mã hoá TLS như trên. Cuối cùng với bất kì thắc mắc giỏi lỗi cài đặt nào, bạn hãy bình luận mặt dưới để mình giúp đỡ nhé.